Skolas nosaukuma maiņa

Pamatojoties uz Bauskas novada Domes lēmumu 28.02.2019. prot. Nr.2., 16. p. "Par Bauskas novada speciālās izglītības iestādes "Pamūšas speciālā internātpamatskola"nosaukuma maiņu" no 01.03.2019. skolas nosaukums PAMŪŠAS SPECIĀLĀ PAMATSKOLA

 

Uzņemšanas / atskaitīšanas kārtība

 

Skolēni tiek uzņemti skolā visa mācību gada laikā  pirmsskolā, 1.-9. klasēs un profesionālās pamatizglītības grupās. Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

 

Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:    

- skolas direktoram  adresēts iesniegums

- pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums

- dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu)

- bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u)

- apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē)

 

Skolēnus  atskaita no skolas   Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,  pamatojoties uz pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vai pēc vecāku iesnieguma.

 

Izglītības iestādē ir savi īpašie piedāvājumi:

-      Neliels izglītojamo skaits klasēs

-      Individuāla pieeja un individuālas mācību programmas

-      Pozitīvs mikroklimats skolā

-      Atbalsta personāla pieejamība

-      Uzturēšanās internātā

-      Bezmaksas pārvadājumi

-      Kvalitatīva ēdināšana. Atbalsta programmas “ Skolas auglis”, “ Skolas piens”

-      Mācību ekskursijas

-      Teātra, izrāžu un koncertu apmeklējumi

 
Copyright © 2020 Pamūšas speciālā pamatskola. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect